English Bulgarian

24/7

НовиниCrush on circular road Sofia

Crush on circular road Sofia

Crush on highway Trakia

Crush on highway Trakia

Crush on highway Trakia

Crush on highway Trakia

Crush on highway Trakia

Crush on highway Trakia

Crush on highway Trakia

Crush on highway Trakia

TIR Crash

TIR Crash

Beka Road Assistance - Bus is turned on highway Trakia

Beka Road Assistance - Bus is turned on highway Trakia
Polish buss is turned on the road for Burgas

Beka Road Assistance - Truck off the road on highway Trakia

Beka Road Assistance - Truck off the road on highway Trakia
Truck loaded with vegetables turned and fell on the road

Beka Road Assistance - Machine is turned on highway Trakia

Beka Road Assistance - Machine is turned on highway Trakia

Beka Road Assistance - two trucks crashed

Beka Road Assistance - two trucks crashed
Heavy truck hit other tyr.

Beka Road Assistance - Truck off the road on highway Trakia

Beka Road Assistance - Truck off the road on highway Trakia
Turkish TIR off the road and turned around 260km of Trakia highway

BEKA ROAD ASSISTANCE - Chain crash

BEKA ROAD ASSISTANCE - Chain crash
Three heavy trucks slammed into one another

Beka Road Assistance - Truck off the road on highway Trakia

Beka Road Assistance - Truck off the road on highway Trakia
Turkish TIR off the road and turned around 90km of Trakia highway

Beka Road Assistance-trailer truck crashed into a bridge.

Beka Road Assistance-trailer truck crashed into a bridge.
Truck carrying clothes hit the column of the Trakia motorway bridge.

Beka Road Assistance - has a large security parking.

Beka Road Assistance - has a large security parking.
Beka-Road Assistance has a large security parking. Parking is located on the 43rd km of highway Trakia, the territory of Motel Ihtiman. Parking is on two levels with a security guard and CCTV.

Beka Road Assistance - Truck-trailer fell from a bridge.

Beka Road Assistance - Truck-trailer fell from a bridge.
Truck-trailer hit the middle of the Containment between two bridge of the Hemus motorway, , Tore the railings and fell from the high 78 meters viaduct.

Beka-Road Assistance- Omnibus stopped in a mound of earth.

Beka-Road Assistance- Omnibus stopped in a mound of earth.
Omnibus full with 50 Romanian tourists crashed into a mound of earth after crash.

Beka Road assistance - Truck off the road near Lake Iskar.

Beka Road assistance - Truck off the road near Lake Iskar.
Truck carrying livestock plunged 60 meters from the road without tipping over.

Beka Road Assistance - Truck stuck insnowdrifts.

Beka Road Assistance - Truck stuck insnowdrifts.
Beka Road Assistance - Truck stuck insnowdrifts. Truck with trailer loses control because of icy road near Targovishte.

ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù- Êàìèîí ñ ðåìàðêå ñå îçîâà â ïðåñïà ñíÿã

ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù- Êàìèîí ñ ðåìàðêå ñå îçîâà â ïðåñïà ñíÿã
ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù- Êàìèîí ñ ðåìàðêå ñå îçîâà â ñíåæíèòå ïðåñïè èçâúí ïúòÿ.

ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù- ÒÈÐ èçëåçå îò ïúòÿ êðàé Òúðãîâèùå ìåñòíîñò

ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù- ÒÈÐ èçëåçå îò ïúòÿ êðàé Òúðãîâèùå ìåñòíîñò
ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù- ÒÈÐ èçëåçå îò ïúòÿ êðàé Òúðãîâèùå ìåñòíîñòòà ÁÎÀÇÀ

ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù-ÒÈÐ áëîêèðà äâèæåíèåòî íà àâòîìàãèñòðàëàòà

ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù-ÒÈÐ áëîêèðà äâèæåíèåòî íà àâòîìàãèñòðàëàòà
ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù-ÒÈÐ áëîêèðà äâèæåíèåòî ïî àâòîìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ" â ïîñîêà Ïëîâäèâ

ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù – Èçâàäè àâòîìîáèë îò ÿçîâèð.

ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù – Èçâàäè àâòîìîáèë îò ÿçîâèð.
Âèñîêî ïðîõîäèìèÿò àâòîìîáèë ñëåä êàòî èçïóñíàë ïúòÿ ñå îçîâà ïî÷òè èçöÿëî ïîòúíàë â ÿçîâèðà íàìèðàù ñå â áëèçîñò íà øîñåòî ïî êîåòî ñå å äâèæèë.

BEKA roadside assistance - New vision for VOLVO VNL660

BEKA roadside assistance - New vision for VOLVO VNL660
Beka tow present you the new vision of impressive VOLVO VNL660.

ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù - Òóðñêè ÒÈÐ êàòàñòðîôèðà íà ÀÌ “Òðàêèÿ“

ÁÅÊÀ Ïúòíà Ïîìîù - Òóðñêè ÒÈÐ êàòàñòðîôèðà íà ÀÌ “Òðàêèÿ“
Èíöèäåíòúò å ñòàíàë íà îêîëî 25 êèëîìåòðà ïðåäè Ñîôèÿ. Òóðñêèÿò ÒÈÐ ïðåâîçâàù åëåêòðîíèêà çà “Òîéîòà“ óäðÿ ñïðÿë â àâàðèéíîòî ïëàòíî áúëãàðñêè êàìèîí, êîéòî ïðåâîçâà ïåðèëíè ïðåïàðàòè.

ÁÅÊÀ ïúòíà ïîìîù ñå ñïðàâè ñ òåæêà êàòàñòðîôà

ÁÅÊÀ ïúòíà ïîìîù ñå ñïðàâè ñ òåæêà êàòàñòðîôà
ÁÅÊÀ ïúòíà ïîìîù ñå ñïðàâè ñ òåæêà êàòàñòðîôà íà êàìèîí ñ ðåìàðêå êîéòî ñå ïðåîáúðíà íà ÀÌ Òðàêèÿ è èçñèïà òîâàðà ñè.

BEKA road assistance, make assisted of bus and truck

BEKA road assistance, make assisted of bus and truck
BEKA road assistance, make assisted of bus and truck that make a crash near �Trayanovi vrata�

ÁÅÊÀ ïúòíà ïîìîù â äåéñòâèå

ÁÅÊÀ ïúòíà ïîìîù â äåéñòâèå
Äîðè è íèå çàêúñâàìå ïîíÿêîãà

ÁÅÊÀ ÏÚÒÍÀ ÏÎÌÎÙ- ÍÎÂÎ ÏÎÏÚËÍÅÍÈÅ!!!  MAN 26.460 6x6

ÁÅÊÀ ÏÚÒÍÀ ÏÎÌÎÙ- ÍÎÂÎ ÏÎÏÚËÍÅÍÈÅ!!! MAN 26.460 6x6
Ñïåöèàëåí òåæêîòîâàðåí êàìèîí ïúòíà ïîìîù MAN 26.460 6x6

ÁÅÊÀ ÏÚÒÍÀ ÏÎÌÎÙ- ÍÎÂÎ ÏÎÏÚËÍÅÍÈÅ!!! IVECO 65C15

ÁÅÊÀ ÏÚÒÍÀ ÏÎÌÎÙ- ÍÎÂÎ ÏÎÏÚËÍÅÍÈÅ!!! IVECO 65C15
ÁÅÊÀ ÏÚÒÍÀ ÏÎÌÎÙ- Êóïè íîâ ñïåöèàëèçèðàí êàìèîí

ÁÅÊÀ ÏÚÒÍÀ ÏÎÌÎÙ- ÍÎÂÎ ÏÎÏÚËÍÅÍÈÅ!!! DAF 85.400 ATI

ÁÅÊÀ ÏÚÒÍÀ ÏÎÌÎÙ- ÍÎÂÎ ÏÎÏÚËÍÅÍÈÅ!!! DAF 85.400 ATI
ÁÅÊÀ ÏÚÒÍÀ ÏÎÌÎÙ- Êóïè íîâ ñïåöèàëèçèðàí êàìèîí çà îáñëóæâàíå íà ðåéñîâå è êàìèîíè.

ÁÅÊÀ ÏÚÒÍÀ ÏÎÌÎÙ – ÒÈÐ ñ ëóê çà ìàëêî íå ïàäíà îò ìîñò

ÁÅÊÀ ÏÚÒÍÀ ÏÎÌÎÙ – ÒÈÐ ñ ëóê çà ìàëêî íå ïàäíà îò ìîñò
Êàìèîí íàòîâàðåí ñ 20 òîíà ëóê ñå óäàðè â ñðåäíàòà ìàíòèíåëà íà ìîñòà íà 38-ìè êèëîìåòúð íà ÀÌ „Òðàêèÿ” íà 20.05.2011 ñëåä ïîëóíîù.

BEKA roadside assistance � Refrigerator truck loaded with ve

BEKA roadside assistance � Refrigerator truck loaded with ve
BEKA roadside assistance - Greek tractor with semitrailer - tank carrying glucose, capsized near Pleven on 09.07.2009.

BEKA roadside assistance - Refrigerated truck crash

BEKA roadside assistance - Refrigerated truck crash
Refrigerator truck loaded with vegetables, turned around and lies down in the gutter of the Trakia motorway.

BEKA ROAD ASSISTANCE -truck-trailer fell into the river

BEKA ROAD ASSISTANCE -truck-trailer fell into the river
BEKA roadside assistance - truck-trailer lost control on the road and fell into the bed of small river which passes under the highway on 28 th kilometer before Sofia.

BEKA roadside assistance - Turkish TIR smashed two cars

BEKA roadside assistance - Turkish TIR smashed two cars
BEKA roadside assistance - Turkish TIR smashed two cars of the 8th kilometer of Trakia highway towards Sofia 16.04.2011g. at night.

BEKA roadside assistance -  20.05.2008g. DAF composition - g

BEKA roadside assistance - 20.05.2008g. DAF composition - g
on 28.08.2008 BEKA Road Assistance, pulled a trailer truck that crashed on Trakia Highway

BEKA roadside assistance -  20.05.2008g. DAF composition

BEKA roadside assistance - 20.05.2008g. DAF composition
BEKA roadside assistance - 20.05.2008g. DAF composition - gondola loaded with coal turned the road Vakarel - Novi Han.

BEKA ROAD ASSISTANCE- truck fell into theriverbed.

BEKA ROAD ASSISTANCE- truck fell into theriverbed.
BEKA roadside assistance - truck-trailer lost control on the road and fell into the bed of small river which passes under the highway on 28 th kilometer before Sofia.

| | | | |
, , : 088 8251824 - 087 8251824 - 089 8901954
Copyright © BEKA Road Assistance 2006-2009 All Rights Reserved
Freelance Web Designer